ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต) ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  50120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  รหัส 10 หลัก : 1050130675 ; รหัส 8 หลัก : 50040014 ; รหัส 6 หลัก : 130675 และรหัสเลขหนังสือโรงเรียน 04050.323

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2498 ชื่อโรงเรียนวัดทุ่งฟ้าฮ่าม อาคารเรียนชั่วคราว มีครู 2 คน ต่อมานายทอง  กิติศรี  ศธอ.สันป่าตอง สร้างอาคารคล้าย ป.1ก. จำนวน 3 ห้อง ให้แก่โรงเรียน พระครูภาวนาภิรัต เจ้าอาวาส วัดน้ำบ่อหลวง ได้จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ห้องเรียน มีมุข 2 ข้าง กว้าง 8 เมตร ยาว 54 เมตร

                   

สร้างเสร็จวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503  โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น คือ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน นามว่า “โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง” สิ้นทุนก่อสร้างจำนวน 250,000.- บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน) เปิดทำการสอน ป.1 – ป.4 เปิดทำการสอนชั้น ป.5 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2503  ถึงปัจจุบัน เปิดทำการสอน ป.1 – ป.6

                  

ปี พ.ศ.2543 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงได้รับงบประมาณจากองค์การนานาชาติแพลน งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  สร้างอาคารห้องสมุด

ปี พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต) ได้สร้างสระว่ายน้ำแบบเกื้อกูล “น้ำทิพย์ภาวนาภิรัต” ขึ้น โดยงบประมาณจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ก่อนจะจบการศึกษา) คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน องค์กร และประชาชน หลากหลายภาคส่วน ที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย จึงทำให้นักเรียนได้มีสระว่ายน้ำ เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีแห่งหนึ่ง

รายนามครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคยตำรงตำแหน่ง

1. นายอินชัย  ทายะนะ                                2598 – 2503

2. นายบุญรัตน์  ปูอินต๊ะ                               2503 – 2508

3. นายชาติชาย  จุลพันธ์                              2508 – 2508

4. นายชูศักดิ์  เดชาวัตร                               2508 – 2514

5. นายมนู  อุบโย                                             2514 – 2519

6. นายชูศักดิ์  เดชาวัตร                               2519 – 2519

7. นายบุญช่วย  แก้วเมืองมูล                     2519 – 2527

8. นานก๋องแก้ว  จันทร์เพ็ญ                        2527 – 2528

9. นายถวิล  บุญธิมา                                    2528 – 2536

10. นายวิโรจน์  ประสานวิทย์                       2536 – 2542

11. นายนิคม  หน่อเต็ม                                  2542 – 2559

12. นายบุญช่วย  อุดชา                                 2559 – 2562

13. นายอภิชาติ  อินตา                                  2562 – ปัจจุบัน

———————————-