ITA โรงเรียน

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต)

สื่อความรู้ Infographic : เกณฑ์การประเมิน ITA