เอกลักษณ์ (Entity)

เอกลักษณ์ (Entity)

 

                        ” วิธีพุทธ  วิถีพอเพียง “

 

วิถึพุทธ  หมายถึง  การเข้าใจในหน้าที่  เข้าใจในแนวทางปฏิบัติหน้าที่ และทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
วิถีพอเพียง  หมายถึง  การดำรงชีวิตอย่างปกติสุขทั่วไป  เรียนรู้และอยู่ร่วมกับสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว  อย่างระวัง  รู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  รู้จักสร้างแหล่งอาหารสร้างพลังงาน  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และรู้เท่าทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก