เป้าประสงค์/เป้าหมาย (Goal)

เป้าประสงค์/เป้าหมาย (Goal)

                นักเรียน    โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต)   ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้     คุณธรรม     จริยธรรม          คุณลักษณะอันพึงประสงค์           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข