เขตบริการโรงเรียน

เขตบริการโรงเรียน

 

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 

ตำบลน้ำบ่อหลวง มี 11 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านโรงวัว

หมู่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง

หมู่ 3 บ้านแพะสันใหม่

หมู่ 4 บ้านจอมแจ้ง

หมู่ 5 บ้านหนองห้า

หมู่ 6 บ้านหนองไหว

หมู่ 7 บ้านหัวฝาย

หมู่ 8 บ้านห้วยโท้ง

หมู่ 9 บ้านต้นแก้ว

หมู่ 10 บ้านสันเหนือ

หมู่ 11 บ้านหนองหวาย