อัตลักษณ์ (Identity)

อัตลักษณ์ (Identity)

                                        ” ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย “

              การไหว้  เป็นมารยาทไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน การไหว้เป็นการแสดงถึงความมี สัมมาคารวะ     และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน                 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความหมายเพื่อการทักทาย   การขอบคุณ   การขอโทษ  หรือ   การกล่าวหา     โดยจะต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจ  มีความยิ้มแย้มแจ่มใส