วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

  ” สร้างคนดี  มีความรู้  สู่วิถีพุทธ  วิถีพอเพียง “