ยุทธศาสตร์ (strategic)

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

1.พัฒนานักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธวิถีพอเพียง

2.พัฒนาคุณภาพครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.พัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

4.พัฒนาการบริหารคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5.พัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน