พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ตามแนวทางวิถีพอเพียง

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล

4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ