คำขวัญของโรงเรียน (Slogan)

คำขวัญของโรงเรียน (Slogan)

       ” เป็นคนดี  มีความรู้  อยู่อย่างพอเพียง ” 

             เป็นคนดี  หมายถึง  เป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มีจิตใจที่ดีงาม  มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย  มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล  มีเหตุผล  รู้หน้าที่  ซื่อสัตย์  พากเพียร  ขยัน  ประหยัด  มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น
            มีความรู้  หมายถึง  มีความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร  สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
            อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง  โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  อยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม